Influenza A i B

Influenza A i B je :


Virus influenzae tip A I B pripadaju porodici Orthomyxoviridae. Izazivaju pandemiske infekcije- tip A I epidemiske – tip A I B.


Virus se prenosi kapljičnim putem u većini slučajeva kada se virusne partikule refleksom kašlja izbacuju u spoljašnju sredinu, mada je mogući I indirektni prenos preko kontaminiranih predmeta ili ruku. Virus ima citocidan efekat na epitelne ćelije respiratornog trakta, dovodi do nekroze epitela ćelija traheje, bronhija I alveola. Upravo je oštećenje epitela odgovorno za komplikacije gripa, odnosno za superinfekcije koje su uglavnom bakteriskog porekla izazivači su Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae.


Respiratorni simptomi su posledica direktnog citocidnog efekta na epitelne ćelije,a sistemski simptomi su posledica produkcije interferona, a u te simptome spada povišena temperatura, groznica, bolovi u zglobovima, mišićima. Kod nekomplikovanih slučajeva svi znaci obolenja prolaze za par dana, dok suv kašalj I opšta slabost mogu trajati još par nedelja. Komplikacije uglavnom nastaju kod dece I starijih hroničnih bolesnika. Stoga se hroničnim kardiovaskularnim I plućnim bolesnicima I osobama sa metaboličkim poremećajima preporučuje aktivna imunizacija.


Vakcina sadrži nove sojeve A I B tipa virusa koji su bili prisutni u populaciji u prethodnom zimskom periodu, a prema preporuci SZO. Nova generacija vakcina podrazumeva pripremu subjediničnih vakcina koje sadrže samo H I N antigene.


Dijagnoza se postavlja :


  • 1.   Molekularne metode su bitne za dijagnostiku pandemija , a takođe služe I za tipizaciju virusa.
  • 2.   Serološki testovi za dokazivanje specifičnih antitela su bitna sa aspekta praćenja epidemije. Serološka dijagnostika je ograničene primene jer se specifična antitela javljaju tek nekoliko dana posle preležane infekcije.
  • 3.   Dijagnoza virusnog antigena direktno u kliničkom materijalu imunološkim metodama, uzorak može bit nazofaringealni bris i nazofaringealni aspirat . Koristan metod za dijagnostiku u momentu kad su prisutni simptomi.